ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162
                                               

டாப்ளர் விளைவு

டாப்ளர் விளைவு அல்லது டாப்ளர் பெயர்ச்சி என்பதை 1842 ஆம் ஆண்டில், ஆஸ்திரிய இயற்பியலாளர் கிறிஸ்டியன் டாப்ளர் முன்மொழிந்தார். எனவே, அவரின் பெயரே இவ்விளைவுக்குச் சூட்டப்பட்டது. இது அலையின் ஆதாரத்திற்குத் தக்கவாறு நகரும் நோக்குபவருக்காக அலையின் அதிர்வ ...

                                               

ஹபிள் விதி

ஹபிள் விதி யின்படி, புவியைப் பொருத்து, விண்மீன் திரள்களின் பின்வாங்கும் அல்லது பின்னடையும் திசைவேகம் அவை நம்மிடமிருந்துள்ள தொலைவிற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும். v = H 0 D, H 0 என்பது ஹபிள் மாறிலி. இவ்விதி எட்வின் ஹபிளால் நிறுவப்பட்டது எனப் பரவலாக நம ...

                                               

ஆக்சில்லாடர்டு டெல்லர் வெப்பதிறன்

Axilrod-Teller வெப்பதிறன் என்பது ஈர்க்கும் லண்டன் சிதறல் இடைவினைகளால் ஏற்படும் திருத்தத்தினால் கிடைக்கும் மூன்றாவது வரிசை சீர்குலைப்பினால் வரும் மூன்று பொருள் வெப்பதிறன் ஆகும் V i j k = E 0 } .அங்கு r_{ij} என்பது i மற்றும் j அணுக்களுக்கு இடையே உள ...

                                               

இன்ட்றக்யூல்

ஒரு இன்ட்றக்யூல் என்பது இரண்டு எலக்ட்ரான் அடர்த்தியினுடைய ஒரு குவாண்டம் இயந்திர கணித செயல்பாடு ஆகும். இது நிலை மற்றும் முடுக்கத்தை மட்டும் அல்ல அதோடு தொடர்புடைய மதிப்புகளையும் சார்ந்துள்ளது. இது இயற்பியல் மற்றும் வேதியியலில் மூலக்கூறுகள் மற்றும் ...

                                               

ஒரே விளைவு-ஏற்பளவு

ஒரே விளைவு-ஏற்பளவு என்பது பன்னாட்டு கதிர்வீச்சுப் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் கதிர்வீச்சுப் பாதுகாப்பு அளவை அளவு. அயனியாக்கும் பண்புடைய மின்காந்தக் கதிர்கள் உடலில் பல விளைவுகளையும் தோற்றுவிக்கின்றன. ஒரேமாதிரியானப் பாதிப்பை அல்லது சேதத்தினை தோற்றுவிக்கு ...

                                               

கிர்ச்சாஃப் விதி (வெப்ப இயக்கவியல்)

கிர்ச்சாஃப் வெப்பக்கதிரியக்க விதி என்பது வெப்ப இயக்கவியல் சமநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளின் குறிப்பிட்ட அலைநீளத்துக்கும் வெப்பக்கதிர்வீச்சு உமிழ்வுக்கும் உட்கவர்வுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்கும் வகையில் குசுத்தாவ் கிர்ச்சாஃப் எனும் தொய்ச்சுலாந்து நாட்டு ...

                                               

கிராம்

கிராம் என்பது நிறை அல்லது எடையின் அளவுகோல் ஆகும். ஒரு மீட்டரின் நூறாவது கூம்பளவானது உருகும் தூய நீரின் சராசரி எடைக்குச் சமம் என்று வரையறை செய்யப்பட்டுவந்த இந்த அலகு இப்போது ஒரு கிலோகிராமின் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்காக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

                                               

கிராமர்ஸ் விதி

கிராமர்ஸ் விதி என்பது ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு திடபொருளை தாக்கும் பொழுது உற்பத்தியாகும் எக்ஸ் கதிர்களின் நிறமாலைகளைப்பற்றிய சூத்திரம் ஆகும். கிராமர்ஸ் விதி என்பது வழக்கமாக உந்தப்பட்ட கதிரியக்கத்தின் அலைநீளத்திற்கு\lambdaஎதிராக வெளிடப்படும்ன் போட்டாங்கள ...

                                               

கிலோகலோரி/மோல்

கிலோகலோரி/மோல் என்பது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான மூலக்கூறுகள், அணுக்கள் அல்லது இதைப் போன்ற அடிப்படைத் துகள்களைப் பொறுத்து ஆற்றலின் அளவை அளவிடப் பயன்படும் ஒரு அலகு ஆகும். இது ஒரு மோல் பொருளொன்றினுடைய ஒரு கிலோகலோரி ஆற்றல் என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒர ...

                                               

குழிம காந்தலைப்பி

குழிம காந்தலைப்பி என்பது திறந்த உலோக குழிம வரிசையின் மீது காந்தப் புலம் கொண்ட மின்னணுக்கள் ஓடையில் நகர்வதனால் நுண்ணலைகளை இயற்றும் ஒரு அதிக ஆற்றலுள்ள வெற்றிடக் குழாய் ஆகும். கதிரியக்கம் என்பது சில அணுக்களில் இருந்து வெளிப்படும் ஒரு வகையான ஆற்றல்மி ...

                                               

சுண்ணாம்புக் கோடிடும் கருவி

சுண்ணாம்புக் கோடிடும் கருவி தட்டையான பரப்புகளில், நீளமான நேர்க்கோடுகளை வரையப் பயன்படுகிறது. இருப் புள்ளிகளுக்கிடையே நேர்க்கோடு வரைய இக் கருவி உதவுகிறது. தூக்குக்குண்டு செங்குத்துக் கோடுகளை வரைய பயன்படுகிறது. தச்சு வேலையில் இக் கருவி மிகவும் பயன்ப ...

                                               

தாழ்வெப்பநிலை பொறியியல்

தாழ்வெப்பநிலை பொறியியல் இயந்திரவியல் பொறியில் துறையின் ஒருஅங்கமாக தாழ்நிலை வெப்பநிலையை கையாளுகிறது. மிக தாழ்வான/குறைந்த வெப்பநிலை செயல்முறையோடு தொடர்புடையது. எடுத்துக்காட்டாக காற்றை திரவமாக்கல், தாழ்வெப்பநிலை இயந்திரம், உறைநிலை அறுவை சிகிச்சை. பொ ...

                                               

பாதை விலகல் (இயற்பியல்)

இயற்பியலில் விலகல், என்பது தாெடா்ச்சியாக முடுக்கத்தில் இருக்கும் பாெருளின் மோதலின் விளைவாக அப்பொருளின் முடுக்கத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. எடுத்துக்காட்டுகள்: ஒரு பந்தானது தரை அல்லது ஒரு துடுப்பில் பட்டு எழும்புகின்றது ஈர்ப்பு விசையால் ஏற் ...

                                               

பூமத்திய ரேகை கோணமானி

பூமத்திய ரேகை கோணமானி, என்பது உயரத்தை அளக்கும் கருவியாகும். இது வில்லியம் ஆசுடின் பர்ட்டால் உருவாக்கப்பட்டது. அவர் நவம்பர் 4, 1856 ல் அமெரிக்க நாட்டில் தனது கருவிக்கான காப்புரிமை பெற்றார். இந்தக் கோணமானி, கடலில் கப்பலின் இடத்தை துல்லியமாக கண்டறிய ...

                                               

மின்சார வரியோட்டப்படுதடுதும் நுண்ணலை கதிர்வீச்சு அளவி

மின்சார வரியோட்டப்பாடுதும் நுன்னலை கதிர்வீச்சு அளவி ESMR என்பது நிம்பஸ்-5 செயற்கைக்கோள் கொண்டு சென்ற ஒரு கருவி ஆகும். இது பலக்கிளப்பாதை நுன்னலை கதிர்வீச்சு அளவி. மற்றும் சிறப்பு நுண்னலை உணர்கருவி/பிம்பமாக்கி கருவியின் முன்னோடி. இந்த கருவி 19 GHZ ...

                                               

வலுவான ஈர்ப்புவிசை

வலுவான ஈர்ப்பு விசை ஒரு முக்கியப் போக்கு அல்லாத துகள் அடைத்து வைத்தல் பற்றிய கோட்பாட்டு அணுகுமுறை. இது அண்டவியல் அளவி மற்றும் ஒரு துகள் அளவியைக் கொண்டது. 1960 களில், இதை அப்போது இளம் கோட்பாடாக இருந்த் QCD கோட்பாட்டுக்கு ஒரு மாற்றாக பல கோட்பாட்டாள ...

                                               

வலுவான புவி ஈர்ப்பு

வலுவான புவியீர்ப்பு என்பது அண்டவியல் அளவு மற்றும் துகள் அளவிலான புவியீர்ப்பு இரண்டையும் கொண்டிருக்கும் துகள் கைப்பற்றலுக்கு ஒரு முக்கியமற்ற கோட்பாட்டு அணுகுமுறை ஆகும். 1960 களில், அப்டஸ் சலாம் உட்பட பல்வேறு கோட்பாட்டாளர்களால், இளம் கோட்பாடு கோட்ப ...

                                               

வளைவரையின் மையம்

வடிவியலில், வளைவரைவின் மையம் என்பது ஒரு வளைவிலிருந்து தூரத்தில்காணப்படும் ஒரு புள்ளி அதாவது வளைவுக்கும்,அப்புள்ளிக்கும் இடையேயுள்ள தூரமானது வளைவரையின் ஆரத்திற்கு சமமாக செங்குத்து திசையில் அமையும். வளைவு,பூஜ்யம் எனில் இப்புள்ளியானது முடிவிலியாகும் ...

                                               

வேறுபட்ட மன அழுத்தம்

தொகுப்பு வேறுபட்ட மன அழுத்தம் வேறுபட்ட மன அழுத்தம் என்பது ஒரு பொருளின் மூலமாக மிகப்பெரிய மற்றும் குறைந்தபட்ச அழுத்த அழுத்தத்திற்கு இடையிலான வித்தியாசம். புவியியல் மற்றும் பொறியியல் பொறியியல் மாநாடு சிக்மா1 என்பது மிகப்பெரிய அழுத்தம் மற்றும் சிக்ம ...

                                               

உந்தம் அழியா விதி

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மூடிய தொகுதி ஒன்றின் மொத்த உந்தம் மாறிலியாக இருக்கும். அதாவது மோதலுக்கு முன்பிருந்த மொத்த உந்தமும் பின்பிருக்கும் மொத்த உந்தமும் சமமாக இருக்கும். இது உந்தக் காப்பு விதி என அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, இரண்டு துணிக்கைகள் ...

                                               

ஊக்கின் விதி

ஊக்கின் விதி என்பது ஒரு மெல்லிய கம்பி அல்லது கம்பிச் சுருள் அல்லது ரப்பர் நாண் ஓர் இழுவிசைக்கு ஆட்படுத்தப்படும் போது அதில் தோன்றும் நீட்சி மாறுபாடு அதனைத் தோற்றுவிக்கும் விசைக்கு நேர் வீதத்தில் இருக்கும். அதாவது l/F ஒரு மாறிலி ஆகும். இந்த விதி, ப ...

                                               

எதிர் இருமடி விதி

இயற்பியலில் எதிர் இருமடி விதி என்பது எந்தவொரு இயற்பொருளின் செறிவும் மூலத்திலிருந்து அதன் தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்விகிதத்தில் அமையும். இவ்விதியின் சமன்பாட்டு வடிவம்: செறிவு ∝ {\displaystyle \propto } 1/தூரம் 2 {\displaystyle ^{2}} குறிப்பாக, புள் ...

                                               

கூலும் விதி

கூலும் விதி, அல்லது கூலுமின் நேர்மாற்று இருபடி விதி என்பது, மின்னூட்டப்பட்ட மின்மங்களுக்கு இடையிலான நிலைமின் இடைவினைகளை விளக்கும் இயற்பியல் விதியாகும். 1780களில் சார்லசு அகுசிட்டின் டி கூலும் என்பவர், இத்தொடர்பை ஒரு சமன்பாடாக விளக்கினார். கூலும் ...

                                               

செங்குத்து அச்சுத் தேற்றம்

தளம் போன்ற, மெல்லிய பொருள்களுக்கு செங்குத்து அச்சுத் தேற்றம் அல்லது செங்குத்து அச்சு விதி பொருந்தும். தளப்பொருள்களுக்கு மட்டுமின்றி உருளை போன்ற முப்பரிமாணப் பொருள்களுக்கும் இத்தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

                                               

வளைவுந்தம் மாறாக் கொள்கை

ஒரு கட்டுற்ற மன்டலத்தில் கோண உந்தம் மாறிலியாகும், இக்கொள்கையே கோண உந்தக் காப்பாண்மை விதி அல்லது வளைவுந்தம் மாறாக் கொள்கை எனவறியப்படும். இக்காப்பாண்மை விதி வெளியின் தொடர்த் திசைச் சமச்சீர்ப் பண்பின் தொடர்வாகும்.

                                               

இயற்பியலின் வரலாறு

இயற்பியல் என்பது அறிவியலின் ஒரு அடிப்படை பிரிவு ஆகும். இயற்பியல் என்பதன் ஆங்கிலப் பெயர் கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது. அதற்கு இயற்கை என்பது பொருள். இப்பிரிவு இயற்கையினை பற்றியும் அதன் தன்மைகளைப் பற்றியும் ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. இயற்பி ...

                                               

ஒளி பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரை

ஒளி பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரை என்பது, டச்சுப் பல்துறை அறிஞர் கிறித்தியான் ஐகன்சு 1690 இல் எழுதிய ஒளியின் அலைக் கோட்பாட்டைப் பற்றிய ஒரு புத்தகமாகும். "டையோப்ட்ரிக்" எனும் நூலில் எழுதப்பட்டுள்ள டேக்கார்ட்டின் கோட்பாட்டை இடம் பெயர்க்கும் ஐகன்சின் நோக்க ...

                                               

ஈர்ப்பியல் மாறிலி

ஈர்ப்பியல் மாறிலி என்பது இரு பொருட்களுக்கிடையிலான ஈர்ப்பு விசையைக் கணிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கிய இயற்பியல் மாறிலியாகும். இம்மாறிலி நியூட்டனின் மாறிலி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இதனை G எனும் ஆங்கில எழுத்தால் குறிப்பர். ஈர்ப்பியல் மாறி ...

                                               

ஈர்ப்பு விசை

ஈர்ப்பு விசை அல்லது பொருள் ஈர்ப்பு விசை அல்லது புவி ஈர்ப்பு விசை என்பது இயற்கையாக பொருட்கள் ஒன்றை ஒன்று கவர்ந்து கொள்ளும் விசை, அவற்றின் திணிவுகளின் பெருக்கத்துக்கு நேர்விகிதத்தில் இருப்பது ஆகும். ஈர்ப்பு விசை என்பது பொருட்களை கைவிடும் பொழுது அவை ...

                                               

ஒளிவேதியியல் எதிரொளிப்பு எண்

ஒளிவேதியியல் எதிரொளிப்பு எண் என்பது ஒரு பிரதிபலிப்பு அளவீடு ஆகும். ஸ்டான்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் கர்னெஜி அறிவியல் துறையில் கிறிஸ்டோபர் ஃபீல்ட் என்பவாின் மேற்பார்வையில் முனைவா் பட்டம் பெறுவதற்கான பயிற்சியில் இருந்த ஜான் கமோன் என்பவரால் இது உருவா ...

                                               

ஒளிவேதியியல் பிரதிபலிப்பு அட்டவணை

ஒளிவேதியியல் பிரதிபலிப்பு அட்டவணை என்பது ஒரு பிரதிபலிப்பு அளவீடு ஆகும். ஸ்டான்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் கர்னெஜி அறிவியல் துறையில் கிறிஸ்டோபர் ஃபீல்ட் என்பவாின் மேற்பார்வையில் முனைவா் பட்டம் பெறுவதற்கான பயிற்சியில் இருந்த ஜான் கமோன் என்பவரால் இது ...

                                               

செல் உயிரியற்பியல்

செல் உயிரியற்பியல் என்பது செல் செயல்பாடுளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படை இயற்பியல் கோட்பாடுகளில் கவனம் செலுத்தும் உயிரியற்பியலின் ஒரு துணைப்பிரிவாகும். இப்பிரிவை செல்லுலார் உயிரியற்பியல் துறை என்றும் அழைக்கிறார்கள். இத்துணைப்பிரிவில் தற்போது மூலக்கூற்று ...

                                               

ஒலி

ஒலி என்பது பொதுவாக காதுகளால் கேட்டு உணரக்கூடிய அதிர்வுகளைக் குறிக்கும். அறிவியல் அடிப்படையில் ஒலி என்பது "அழுத்த மாற்றம், துகள் நகர்வு, அல்லது துகள்களின் திசைவேகம் ஆகியவை ஒரு விரிந்து கொடுக்கக்கூடிய ஊடகத்தில் பயணித்தல்" ஆகும். அதிர்வுகள் வளிமம் அ ...

                                               

ஒலியியல்

ஒலியியல் என்பது, திண்மம், நீர்மம், வளிமம் ஆகியவற்றினூடாகக் கடத்தப்படும் பொறிமுறை அலைகள் பற்றி ஆய்வுசெய்யும் பல்துறை அறிவியல் ஆகும். இது இயற்பியலின் ஒரு துணைப்பிரிவு. ஒலியியலின் ஆய்வுகள் அதிர்வுகள், ஒலி, மீயொலி, அகவொலி என்பவற்றை உள்ளடக்குகின்றன. ஒ ...

                                               

இசைக்கவை

இசைக்கவை என்பது ஒற்றை அதிர்வெண் உள்ள ஒலியை உண்டாக்கும் ஒரு கருவி ஆகும். பொதுவாக இது உருக்கிரும்பால் செய்யப்பட்டிருக்கும். கவட்டை அல்லது ஆங்கில எழுத்து யூ வடிவிலான பகுதியை மற்றொரு பொருளில் மோத வைக்கும் போது சில நேரத்திற்குப் பின் தூய ஒற்றை அதிர்வெ ...

                                               

உணர் சுடர்

காதுகளால் ஒலியினை உணரமுடியும். ஆனால் காதுகளால் உயர் அதிர்வெண்ணுடைய மீயொலியினை உணரமுடியாது. மீயொலிகளை உணர எளிமையானதும் மகிழ்ச்சிகரமானதுமான ஒரு முறை உணர் சுடர் முறையாகும். செங்குத்தாக அமைந்த ஒரு சிறு திறப்பு வழியாக அதிக அழுத்தத்தில் எரி வளிமம் செலு ...

                                               

எதிர்முழக்கம்

எதிர்முழக்கம் என்பது ஒலியானது ஓர் அறையின் சுவர், கூரை முதலியவற்றில் மோதி திரும்பத் திரும்ப எதிரொலிப்பதால், ஒலித் தோற்றுவாயிலிருந்து ஒலி அடங்கிய பின்பும், ஒலி சிறிது நேரம் நிலைத்திருப்பது.

                                               

எதிரொலி

தெறிப்படைந்து வரும் ஒலி கேட்கக்கூடிய அளவு உரப்பு உடையதாக இருக்க வேண்டும். ஒலி தெறிப்படைந்து வந்து மீண்டும் கேட்கக்கூடியதாக உரிய தூரத்தில் தடை அமைந்திருத்தல் வேண்டும். அதாவது மனித மூளையில் ஒருமுறை கேட்ட ஒலி 1/10 செக்கன்களுக்கு நிலைத்திருக்கும். என ...

                                               

எதிரொலிமுறைத் தூரமறிதல்

எதிரொலிமுறைத் தூரமறிதல் என்பது, ஒலித் துடிப்புகளைப் பயன்படுத்தி கடலின் ஆழம் அறியும் ஒரு நுட்ப முறையைக் குறிக்கும். ஒலித் துடிப்புக்கள் புறப்படுவதில் இருந்து கடலின் அடியில் தெறித்து மீண்டும் தொடங்கிய இடத்தை அடைவதற்கான நேரம் பதிவு செய்யப்படும். கடல ...

                                               

எதிரொலியற்ற அறை

எதிரொளியற்ற அறை என்பது மின் உணர்கொம்புகளின் பண்புகளையும் பற்றி அறிவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ஆராய்ச்சி கூடம் ஆகும். இந்த அறை மின்காந்த அலைகளை எதிரோளிகாவண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது. மின் உணர்கொம்புகளைச் சோதனைக்கு உட்படுத்தும் பொழுது வேறு எந்த மி ...

                                               

ஒலி அதிர்வெண்

ஒலி அதிர்வெண் என்பது மனிதர்களால் கேட்கக் கூடிய அதிர்வெண் கொண்ட காலச்சுழல் அதிர்வினால் வகைப்படுத்தப்படுவதாகும். இது ஒலியின் பண்பு ஆகும். இதனை ஹெர்ட்ஸ் என்பதினால் அளவிடுவர். இது ஒலியின் சுருதி சார்ந்த பண்பு ஆகும். 20 முதல் 20.000 Hz வரை மனிதர்களால் ...

                                               

ஒலி மாசு

இக்கட்டுரை, Noise pollution எனும் விக்கிபீடியா கட்டுரையிலிருந்து மொழி பெயர்க்கப்பட்டது. குறிப்பாக, இந்தப் பதிப்பிலிருந்து மொழி பெயர்க்கப்பட்டது. ஒலி மாசுறுதல் Noise pollution என்பது மனிதன் அல்லது விலங்கின் அன்றாட வாழ்க்கை நடவடிக்கைகளில் தீங்கு வி ...

                                               

ஒலி முழக்கம்

ஒலி முழக்கம் என்பது, வளியில் ஏற்படும் அதிர்வலை ஒன்றின் செவிப்புலனாகக்கூடிய கூறாகும். இச்சொல்லானது பொதுவாக மீயொலி விமானங்கள், விண்வெளி ஓடங்கள் போன்றனவற்றின் பறப்பின் காரணமாக ஏற்படும் வளி அதிர்ச்சியை குறிக்கவே பயன்படுகிறது. இந்த ஒலி முழக்கமானது மிக ...

                                               

ஒலிப்பதிர்வு

ஒலிப்பியலில், ஒலிப்பதிர்வு என்பது, ஒலியை விளக்கும் மூன்று அடிப்படைகளுள் ஒன்றாகும். இது பொதுவாக ஒலிப்பதிர்வு கொண்ட ஒலிகள், ஒலிப்பதிர்வு இல்லாத ஒலிகள் என இருவகையாகக் காணப்படும். இவற்றை முறையே ஒலிப்புடை, ஒலிப்பற்ற ஆகிய அடைமொழிகள் குறிக்கின்றன. ஒலிப் ...

                                               

ஒலிப்பேழை

ஒலிப்பேழை அல்லது ஒலிநாடாப் பேழை என்பது ஒரு ஒப்புமை ஒலிப்பதிவு மற்றும் மறுவாசிப்பு சாதனம். இவை முதலாக சொல்வதெழுதல் சாதங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டன. 1970இலிருந்து 1990கள் வரை ஒலிப்பேழை இசைத்தட்டுடன் முன்பதிவு இசையின் மிக பிரபலமான வடிவமமாக அமைந்தது. ...

                                               

ஒலியியல் சிதறல்

ஒலியியல் சிதறல் என்பது ஒரு பொருளின் வழியாக ஒலி செல்லும்போது அதன் உட்கூறுகளாக உள்ள அதிர்வெண்களைப் பிரிக்கும் ஓர் ஒலி அலை நிகழ்வு ஆகும். ஒலி அலையினுடைய கட்டத் திசைவேகமானது அதிர்வெண்ணின் செயல்பாடாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, கதிர்வீச்சு அலைகள் ஒரு குறி ...

                                               

ஒலியின் விரைவு

ஒலியின் விரைவு அல்லது ஒலியின் வேகம் என்பது ஒரு மீள்தன்மை ஊடகத்தின் வழியே பரவுகின்ற ஒலி அலையானது ஒரு யூனிட் நேரத்திற்குள் பயணித்த தூரம் ஆகும். ஒலியின் வேகம் என்பது ஈரப்பதம் இல்லாத காற்றில் 20 °C வெப்பநிலையில், விநாடிக்கு 343 மீட்டர்கள் அல்லது 2.92 ...

                                               

கிராமபோன்

போனோகிராஃப், அல்லது கிராமபோன் என்பது 1877 இல் ஒலியைப் பதிவு செய்யவும் கேட்கவும் தொமஸ் அல்வா எடிசன் கண்டுபிடித்த ஒரு கருவியாகும்.

                                               

டெசிபெல் வாட்

டெசிபெல் என்பது இரண்டு திறன்களுக்கு இடையிலோ அல்லது வீச்சுக்களுக்கு இடையிலோ உள்ள விகிதத்தை குறிப்பதாகும். எடுத்துகாட்டாக "P" என்பதை அளக்கப்பட்ட திறனாகவும் "Po" என்பதை மேற்கோள் திறனாகவும் கொண்டால் டெசிபெல் என்பதை பின்வரும் சமன்பாடு மூலம் கணக்கிடலாம ...

                                               

தொடரொலி

மொழியியலில் தொடரொலி என்பது வாய்வழி குரற்பாதை முழுமையாக அடைபடாத நிலையில் உருவாகும் பேச்சொலி ஆகும். மெய்யொலிகளைப் பொறுத்தவரையில் உரசொலி, உயிர்ப்பொலி என்ற இரண்டு பரந்த தொடரொலிகள் காணப்படுகின்றன. சிலநேரங்களில் உயிர்ப்பொலி உரசலற்ற மெய்யொலி என்றும் அழை ...