Back

ⓘ அசுன்னா பண்பாடு தற்கால ஈராக் நாட்டின் வடக்கு மெசபடோமியா பகுதியில், புதிய கற்காலத்தைச் சேர்ந்ததாகும். கிமு 6.000 காலத்திய அசுன்னா பண்பாட்டு மக்கள் பயன்படுத்திய ம ..
அசுன்னா பண்பாடு
                                     

ⓘ அசுன்னா பண்பாடு

அசுன்னா பண்பாடு தற்கால ஈராக் நாட்டின் வடக்கு மெசபடோமியா பகுதியில், புதிய கற்காலத்தைச் சேர்ந்ததாகும். கிமு 6.000 காலத்திய அசுன்னா பண்பாட்டு மக்கள் பயன்படுத்திய மட்பாண்டங்கள், கைக்கோடாரிகள், அரிவாள்கள், தானியங்களை அரைக்கும் கற்கள், சமையல் அடுப்புகள், சுடு களிமண் மற்றும் கல் தொட்டிகள், வேளாண்மை பயன்படுத்தப்பட்ட வீட்டு வளர்ப்பு விலங்குகளின் எலும்புகள் போன்ற தொல்பொருட்கள் வடக்கு மெசபடோமியாவில் அசுன்னா தொல்லியல் மேடு மற்றும் செம்சரா தொல்லியல் மேடுகளை அகழ்வாய்வு செய்யும் போது கிடைத்துள்ளது.

                                     

1. விளக்கம்

கிமு 6.000-இல் அசுன்னா பண்பாட்டு காலத்தில் மக்கள், வடக்கு மெசபடோமியாவின் சக்ரோசு மலைகளின் அடிவாரங்களில் சிறு சிறு நிலப்பரப்புகளில் வேளாண்மை செய்து வாழ்ந்தனர். பெண் தெய்வங்களை வழிபட்டமைக்கு, பல பெண் உருவச் சிற்பங்கள் கிடைத்துள்ளது. இறந்தவர்களின் உடலை தாழிகளில் வைத்து அடக்கம் செய்தனர்.

                                     
  • ம ச ப ப த த ம ய வ ல மட ப ண டத த ற க ம ந த ய ப த ய கற க லம ஆ ஹல ப பண ப ட அச ன ன பண ப ட மற ற ம ஹல ப - உப த கள ன இட ந ல க க லம வ ளங க யத ச மர ர பண ப ட ட ற க ப
  • மட ப ண ட ப த ய கற க லத த ல ம ச ப ப த த ம ய வ ல ஹல ப பண ப ட அச ன ன பண ப ட சம ர ர பண ப ட உப த கள க லம ஹல ப பண ப ட கள ந லவ யத த ன ன ச ய வ ல ள ள
  • ப ன பற ற னர ஹல ப த ல ல யல ம ட உப த பண ப ட உர க பண ப ட அச ன ன பண ப ட சம ர ர பண ப ட உர க பண ப ட ய ஸ பண ப ட பண ட ய அண ம க ழக க ம சபட ம ய ட ல
  • ப ன னர க ம 3, 000 - இல வ ண கலக க லம த ன ற யத வடக க ம ச ப ப த த ம ய வ ன அச ன ன மற ற ம ஜ ர ம த ல ல யல ம ட கள ல க ம 7, 000 க லத த ய கள மண மட ப ண டங கள
  • ஜ ர ம பண ப ட க ம 7500 - க ம 5000 அச ன ன பண ப ட க ம 6000? சம ர ர பண ப ட - க ம 5700 4900 ஹல ப பண ப ட கள க ம 6000 5300 உப த பண ப ட - க ம
  • எஸ ச த ஆம ம க உப த கள பண ப ட உர க பண ப ட க ஷ பண ப ட ஹ ர யப பண ப ட ஹல ப பண ப ட சம ர ர பண ப ட அச ன ன பண ப ட மட ப ண டத த ற க ம ந த ய ப த ய
  • ம த த ர க ம 3350 - 2900 பண ட ய அண ம க ழக க உர க பண ப ட க ஷ அச ன ன பண ப ட ஹல ப பண ப ட உப த பண ப ட ம ச ப ப த த ம ய வ ன த வக க வம ச க லம Matthews
  • உடல கள ம ட ன இடங கள ல வ த த வ ட வத வழக கம ஹல ப பண ப ட உப த பண ப ட அச ன ன பண ப ட சம ர ர பண ப ட ம ர க ய ன - ப க த ர ய த ல ல யல வள கம இந த - ஈர ன யர கள
  • க ஷ பண ப ட Kish civilization or Kish tradition பண ட ய அண ம க ழக க ன ம ச ப ப த த ம ய வ ன ப ப ல ன க க க ழக க அம ந த ச ம ர ய வ ன பண ட ய க ஷ நகரத த ல ர ந த

Users also searched:

உப அயன மண்டலம் in english,

...
...
...