Back

ⓘ சமார்ரா பண்பாடு. சாமர்ரா பண்பாடு பண்டைய அண்மை கிழக்கின் நடு மெசொப்பொத்தேமியாவில் செப்புக் காலத்தில் கிமு 5500 முதல் கிமு 4800 வரை விளங்கிய தொல்பொருள் பண்பாடாகும ..
சமார்ரா பண்பாடு
                                     

ⓘ சமார்ரா பண்பாடு

சாமர்ரா பண்பாடு பண்டைய அண்மை கிழக்கின் நடு மெசொப்பொத்தேமியாவில் செப்புக் காலத்தில் கிமு 5500 முதல் கிமு 4800 வரை விளங்கிய தொல்பொருள் பண்பாடாகும். சமார்ரா பண்பாடு மட்பாண்ட புதிய கற்காலத்தியாகும்

சாமர்ரா பண்பாட்டிற்கு முன்னர் மெசொப்பொத்தேமியாவில் மட்பாண்டத்திற்கு முந்தைய புதிய கற்காலம் ஆ, ஹலாப் பண்பாடு, அசுன்னா பண்பாடு மற்றும் ஹலாப்-உபைதுகளின் இடைநிலைக் காலம் விளங்கியது. சாமர்ரா பண்பாட்டிற்குப் பின்னர் உபைதுகள் காலம் தொடங்கியது.

சாமர்ரா பண்பாட்டின் முக்கியத் தொல்லியல் களங்கள் செம்சரா தொல்லியல் மேடு, எஸ்-சவ்வான் தொல்லியல் மேடு மற்றும் யாரிம் மலைக்குன்றாகும்.

                                     
  • ம ச ப ப த த ம ய வ ல வ ளங க ய சம ர ர பண ப ட க ம 5500 4800 க லத த யத க ம இதன ப ன னர உப த பண ப ட த ன ற யத சம ர ர பண ப ட க லத த ய ச வஸ த க க ச ன னம
  • ச ரம க கப பட ட வ ட ச ரம க கப பட ட வ ட ஹல ப பண ப ட உப த பண ப ட உர க பண ப ட சம ர ர பண ப ட ய ஸ பண ப ட ம சபட ம ய பண ட ய அண ம க ழக க The oldest
  • மட ப ண ட ப த ய கற க லத த ல ம ச ப ப த த ம ய வ ல ஹல ப பண ப ட அச ன ன பண ப ட சம ர ர பண ப ட உப த கள க லம ஹல ப பண ப ட கள ந லவ யத த ன ன ச ய வ ல ள ள
  • ப ன பற ற னர ஹல ப த ல ல யல ம ட உப த பண ப ட உர க பண ப ட அச ன ன பண ப ட சம ர ர பண ப ட உர க பண ப ட ய ஸ பண ப ட பண ட ய அண ம க ழக க ம சபட ம ய ட ல
  • ம ச ப ப த த ம ய வ ல வ ளங க ய சம ர ர பண ப ட க ம 5500 4800 க லத த யத க ம இதன ப ன னர உப த பண ப ட த ன ற யத சம ர ர பண ப ட க லத த ய ச வஸ த க க ச ன னம
  • ஜ ர ம பண ப ட க ம 7500 - க ம 5000 அச ன ன பண ப ட க ம 6000? சம ர ர பண ப ட - க ம 5700 4900 ஹல ப பண ப ட கள க ம 6000 5300 உப த பண ப ட - க ம
  • எஸ ச த ஆம ம க உப த கள பண ப ட உர க பண ப ட க ஷ பண ப ட ஹ ர யப பண ப ட ஹல ப பண ப ட சம ர ர பண ப ட அச ன ன பண ப ட மட ப ண டத த ற க ம ந த ய ப த ய
  • வழ ப ட ட ன த யகம க கர தப பட க றத எர த நகரத த ல சம ர ர பண ப ட ச ம ர யப பண ப ட மற ற ம ச ம ட க பண ப ட என ம ன ற பண ப ட கள ஒன றன ப ன ஒன ற க வளர ந தத
  • உடல கள ம ட ன இடங கள ல வ த த வ ட வத வழக கம ஹல ப பண ப ட உப த பண ப ட அச ன ன பண ப ட சம ர ர பண ப ட ம ர க ய ன - ப க த ர ய த ல ல யல வள கம இந த - ஈர ன யர கள
  • க ஷ பண ப ட Kish civilization or Kish tradition பண ட ய அண ம க ழக க ன ம ச ப ப த த ம ய வ ன ப ப ல ன க க க ழக க அம ந த ச ம ர ய வ ன பண ட ய க ஷ நகரத த ல ர ந த

Users also searched:

தமிழர் பண்பாடும் கலாச்சாரமும் pdf,

...
...
...