Back

ⓘ சுற்றுப்பாதை. பொதுவாக கூறுதலின் ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட துகளையோ அல்லது அமைப்பையோ சுற்றி பிற துகள்கள் அல்லது பொருள்கள் ஈர்ப்புவிசை காரணமாக சுற்றி வரும் பாதை சுற்று ..
                                               

ஒலிக்குறைப்பான்

ஒரு வாகன பொறியில் அதிக அழுத்தத்தில் காற்றுடன் எரிபொருள் கலக்கப்பட்டு பற்ற வைக்கப்படுகிறது. அதன் மூலம் கிடைக்கும் விசையே வாகனம் ஓடப்பயன்படுகிறது. எரிபொருள்-காற்றுக்கலவை பற்றவைக்கும் போது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு வெடிகுண்டு போல சத்தம் எழுப்பும். எரிந்ததும் வரும் புகையை வெளியேற்றினால் தான் அடுத்த சுற்றுக்கு எஞ்சின் தயாராகும். அந்த புகை கிட்ட தட்ட 1200 செல்சியசு வெப்ப நிலையில் இருக்கும். அதிக அழுத்தத்துடன் வெளிவரும் புகை விரிவடைவதால் பலத்த சத்தத்துடன் புகை வெளிவரும். இந்த ஓசையுடன் வாகனத்தை ஓட்ட முடியாது என குறைக்கப் பயன்படுவதுதான் புகைப்போக்கி ஒலி குறைப்பான்.

                                               

கோட்லா விஜய் பாஸ்கர் ரெட்டி உள் விளையாட்டரங்கம்

கோட்லா விஜய் பாஸ்கர் ரெட்டி உள் விளையாட்டரங்கம் என்பது இந்திய மாநிலமான தெலங்காணாவில் ஐதராபாத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு உட்புற விளையாட்டு அரங்கமாகும். இதனை 2003ல் முதல்வராக இருந்த நா. சந்திரபாபு நாயுடு திறந்து வைத்தார். இந்த உள் விளையாட்டு அரங்கில் சுமார் 2.000 பேர் அமரலாம். இது 2003 ல் ஆப்ரோ-ஆசிய விளையாட்டுக்கான சில நிகழ்வுகளை நடத்தியது. இந்த அரங்கினை, விளையாட்டு விவகாரங்களைக் கவனிக்கும் மாநில அரசுத் துறையான தெலுங்காணா மாநில விளையாட்டு ஆணையம் எஸ்ஏடிஎஸ் பராமரிக்கிறது.

சுற்றுப்பாதை
                                     

ⓘ சுற்றுப்பாதை

பொதுவாக கூறுதலின் ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட துகளையோ அல்லது அமைப்பையோ சுற்றி பிற துகள்கள் அல்லது பொருள்கள் ஈர்ப்புவிசை காரணமாக சுற்றி வரும் பாதை சுற்றுப்பாதை என பொருள் படும்.

                                     

1. வெளி இணைப்புக்கள்

 • Orbital Mechanics Rocket and Space Technology
 • கால்க்டூல்: சுற்றுப்பாதை காலம் கணக்கிட.
 • Planetary orbit Simulator Astronoo
 • Understand orbits using direct manipulation
 • NOAA page on Climate Forcing Data includes calculated data on Earth orbit variations over the last 50 million years and for the coming 20 million years
 • Java simulation on orbital motion. Requires Java.
 • On-line orbit plotter. Requires JavaScript.
                                     
 • ச ற ற ப ப த வ கம orbital speed என பத இரண ட ப ர ள கள அடங க ய அம ப ப ல அத க ந ற க ண ட ப ர ள ச ச ற ற க க ற ந த ந ற க ண ட ப ர ள ஒர ப த ந ற
 • வ ன யல ல ச ற ற ப ப த வ ச ச Apsis என பத வ ண ப ர ள ன ச ற ற ப ப த ய ல அதன ஈர ப ப ம யத த ல ர ந த ம கவர க ல அல லத வ க த த ல வ ல அம ய ம ப ள ள ய க ம
 • ப வ ய ணக கச ச ற ற ப ப த geosynchronous orbit என பத ப வ ய ச ச ற ற ய ள ளத ர ந ர ன, வட டவட வ, க ற ந த - வ ட டம ள ள low - inclination ச ற ற ப ப த இதன ச ற ற க க லம
 • க த த யரத த ல அம யப ப ற ற ர க க ம ச றப ப ப வ ய ணக கச ச ற ற ப ப த ப வ ந ல ச ச ற ற ப ப த Geosynchronous equatorial orbit, Geostationary orbit, Geostationary
 • வ ன இயக கவ யல ல ச ற ற ப ப த ந ல த த ச யன கள Orbital state vectors ந ல த த ச யன கள எனவ ம அற யப பட ம என அற யப பட பவ ச ற ற ப ப த ய ல ச ல ல ம
 • த ண ச ற ற ப ப த வ ண ண ர த கள ச ற ற ப ப த வ கத த எட ட வத ல ல ஆதல ல அவற ற க க வ ப பத தட ப ப அம ப ப கள த வ ப பட வத ல ல ஆன ல ச ற ற ப ப த வ ண ண ர த கள வள மண டல
 • க ற ந தபட ச ச ற ற ப ப த வ ட ட ம த ரம MOID என பத வ ன யல ப ர ள கள ன இட ய ந ர ங க ய அண க ம ற கள மற ற ம ம தல அப யங கள மத ப ப ட வதற க க வ ன யல
 • அல லத ந ல அல வ ப ள ள கள எனப பட பவ இரண ட ப ர ம வ ன ப ர ட கள ன ச ற ற ப ப த அம ப ப ல இரண ட ப ர ம வ ன ப ர ட கள ல ர ந த ம அவற ற ன ஈர ப ப வ ச
 • மண த த ய லங கள ஆக ம இவ வ ள வ ள ள 2015 ஆகத த 13 இல ம ண ட ம ச ற ற ப ப த வ ச ச க க ச ற ற ப ப த வ ச ச ச ர யன க க க ட டவ க வரவ ர க க றத ஏன ய வ ல வ ள ள கள
 • இத ப ன ற க ற ந த உயரத த ல உள ள க ற ப ப டத தக க க ற ற - இழ வ அட க கட ச ற ற ப ப த மற ப ரத எட க க ம maneuvres த வ ப பட க றத ப வ கண க ண ப ப ச யற க க க ள கள

Users also searched:

...
...
...