Back

ⓘ கல்வி ஒழுக்கம் - ஔவையார் பாடல்கள், அவையகம், இறையியல், தமிழ் நீதி நூல்கள், விழுமியக் கல்வி, பாரதி வித்யாலயா, வேப்பம்பட்டி ..
                                               

ஔவையார் பாடல்கள்

ஔவை பாடல்கள் என்னும் குறிப்பு ஔவையார் பாடல்களின் தொகுப்பு நூலைக் குறிக்கும். சங்கப்பாடல்களை விடுத்துச் சில நூல்கள் ஔவையாரின் பாடல்களை விருப்பம்போல் தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளன. இவற்றை இங்கு வரன்முறைப் படுத்திக்கொள்கிறோம். அசதிக்கோவை, பந்தன் அந்தாதி - இவை 17ஆம் நூற்றாண்டு நூல்கள் ஆத்திசூடி, கொன்றைவேந்தன், மூதுரை, நல்வழி - இவை 12ஆம் நூற்றாண்டு நூல்கள் ஔவையார் தனிப்பாடல்கள் கல்வி ஒழுக்கம், நன்னூற்கோவை, நான்மணிக்கோவை, நான்மணி மாலை, அருந்தமிழ் மாலை, தரிசனப்பத்து, பிடக நிகண்டு - நூல்கள் கிடைக்கவில்லை. ஔவையார் சங்கப்பாடல்கள் விநாயகர் அகவல், ஞானக்குறள் - இவை 14ஆம் நூற்றாண்டு ஔவையார் பாடியவை

                                               

அவையகம்

தொல்காப்பியம் வாகைத்திணையை விளக்கும்போது நாலிரு வழக்கில் தாபதப் பக்கம் என்று சுட்டி, அதனை மேலும் விளக்குகையில் எட்டுவகை நுதலிய அவையகம் எனக் குறிப்பிடுகிறது. இவை 8 வகையான அவையகம் இதற்கு உரை எழுதும் இளம்பூரணர் பிறப்பொழுக்கம், கல்வி, பொது-ஒழுக்கம், வாய்மை, தூய்மை, நடுவுநிலைமை, அழுக்காறாமை, அவா-இன்மை என்னும் 8 நெறிகளைக் குறிப்பிடுகிறார். இவற்றில் பொது-ஒழுக்கத்துக்குத் திருக்குறளிலிருந்து மேற்கோள்களையும் இளம்பூரணர் காட்டியுள்ளார். அரசன் வைத்திருந்த எண்பேராயம் வேறு. இது மக்களைச் சூழ்ந்திருக்கும் எண்பேராயம்.

                                               

இறையியல்

இறையியல் என்னும் சொல் இறைவன் தொடர்பான ஆய்வு என்னும் பொருள்கொண்டது. அதைவிடவும் விரிவான பொருளில் சமய நம்பிக்கை, சமய ஒழுக்கம், ஆன்மீகம் சார்ந்த ஆய்வு எனவும் அதை விளக்கலாம்.

                                               

தமிழ் நீதி நூல்கள்

அறம் என்பது ஒழுக்கம். ஒழுக்கம் என்பது வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்து ஒழுகவேண்டிய முறைமை. திருக்குறள் இதனை அறத்தாறு எனக் குறிப்பிடுகிறது. ஆற்றில் வெள்ளம் பள்ளத்தை நோக்கி ஓடும். உயிரினங்களுக்கு உதவிக்கொண்டே ஓடும். அது அடித்துக்கொண்டு வந்தவை வண்டலாகப் படியும். அது போல உயிரினங்களுக்கு உதவுவது அறம். ஓடும் மண்ணில் ஊறி ஊற்றுத் தெளிவு போல் வெளிப்பட்டு உதவுவது ஒழுக்கம். இந்த ஒழுக்கத்தைப் பிற்காலத் தமிழ் நீதி என்னும் சொல்லால் குறிப்பிடுகிறது. நீதம் என்னும் வடசொல் வெண்ணெயைக் குறிக்கும். பாலில் வெண்ணெய் எடுப்பது போல வாழ்க்கைப் பாங்கில் திரட்டப்பட்ட நல்லாறு நீதி மக்களுக்கு ஒழுக்க நீதிகளை அறிவுறுத்துவதற்காக ...

                                               

விழுமியக் கல்வி

விழுமியக் கல்வி என்பது கற்பண்புகளையும், நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் மற்றவர்களுக்கு கற்பித்தல் என்று பொருள்படும். விழுமியக்கல்வி என்பது நிறுவனம் மற்றும் எல்லா வகையான அமைப்பு சார் நிறுவனங்களிலும் ஒரு செயல்பாடாக விளங்குகிறது. நிறுவனத்தில் அல்லது கல்வி நிறுவனங்களில் தனிமனித ஒழுக்கம், தனி மனித மதிப்பு, நலவாழ்வு சுயமதிப்பு போன்றவற்றை முன்னேற்ற விழுமியக் கல்வி கருவியாக அமைகிறது. கல்வியறிவு மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றிற்கு வேறுபாடு உள்ளது. பள்ளிகளில், கல்லூரிகளில் பல்கலைக்கழகங்களில், சிறைச்சாலைகளில் விழுமியக் கல்வி கற்பித்தல் பிரதானமாக உள்ளது. விழுமியக் கல்வி கற்பித்தலில் இரண்டு வகையான அணுகுமுறைகள் உள்ளன ...

                                               

பாரதி வித்யாலயா, வேப்பம்பட்டி

பாரதி வித்யாலயா என்னும் பள்ளியானது தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அருகே உள்ள வேப்பம்பட்டியில் உள்ள ஒரு நடுநிலைப்பள்ளியாகும். இப்பள்ளி தொடர்ச்சியாக 12 ஆண்டுகள் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்று தமிழக அரசின் விருதினைப் பெற்றுள்ளது.

                                     

ⓘ கல்வி ஒழுக்கம்

  • ந ல கள வ ந யகர அகவல ஞ னக க றள - இவ 14ஆம ந ற ற ண ட ஔவ ய ர ப ட யவ கல வ ஒழ க கம நன ன ற க வ ந ன மண க க வ ந ன மண ம ல அர ந தம ழ ம ல தர சனப பத த
  • இவ 8 வக ய ன அவ யகம இதற க உர எழ த ம இளம ப ரணர ப றப ப ழ க கம கல வ ப த - ஒழ க கம வ ய ம த ய ம நட வ ந ல ம அழ க க ற ம அவ - இன ம என ன ம 8 ந ற கள க
  • என ன ம ப ர ள க ண டத அத வ டவ ம வ ர வ ன ப ர ள ல சமய நம ப க க சமய ஒழ க கம ஆன ம கம ச ர ந த ஆய வ எனவ ம அத வ ளக கல ம இற ய யல உர வ க க வ ர இற ய யல ர
  • அறம என பத ஒழ க கம ஒழ க கம என பத வ ழ க க ய ல கட ப ப ட த த ஒழ கவ ண ட ய ம ற ம த ர க க றள இதன அறத த ற எனக க ற ப ப ட க றத ஆற ற ல வ ள ளம பள ளத த
  • ந ற வனத த ல அல லத கல வ ந ற வனங கள ல தன மன த ஒழ க கம தன மன த மத ப ப நலவ ழ வ ச யமத ப ப ப ன றவற ற ம ன ன ற ற வ ழ ம யக கல வ கர வ ய க அம க றத
  • பட ப ன வர வன அன த த ம ஹர ம க ம க ல ச ய தல கற பழ த தல க ட ஒழ க கம ஹல ல அல ல த உணவ வக உர வ வழ ப ட இச ச ல அரப ப ச ம மக கள மற ற ம
  • அக டம ட ட எம ஏ ஷ ங க ய ச ன வ ல உயர ந ல பல - ஒழ க கம பயன ப ட ச ர ந த உயர கல வ ந ற வனம ஆக யவற ற டன அவர உடல நலம மற ற ம ஊட டச சத த
  • வ ழ க எமத ப டச ல வளர கவ வ த த கள பல ப ல ந த வ ளங க வ ரம வ ற ற ஒழ க கம ஓங க ம த தம ழ ஆற றல ம க ந த ச றக க ந த த லம ங க ம ந ல த த ஒள ர வ ழ க
  • த டர ப க பல வ ற பல கல க கழகங கள கல வ ந ற வனங கள டன ஒப பந தம ச ய யப பட ட தன நபர ம ல ண ம ஒழ க கம கல வ பர ம ற றம ப ன றவ நட ப ற ற வர க றன

Users also searched:

...
...
...