Back

ⓘ நிகழ்வுகள் - 2017 இல் இந்தியா, எருசலேம் - முக்கிய வரலாற்று நிகழ்வுகள், தடகளம், கர்ண பருவம், 1541 இல் இந்தியா, தடகள விளையாட்டு, பெங்களூர் உணவக வாரம் ..
                                               

2017 இல் இந்தியா

அனைத்துவிதமான துடுப்பந்தாட்டப் போட்டிகளில் இருந்தும் ஆசீஷ் நேரா விலகினார். நவம்பர் 1 தேசிய அனல் மின் நிறுவனத்தின் கொதிகலனில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தில் 20 பேர் பலியாகினர். 100 க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

                                               

எருசலேம் - முக்கிய வரலாற்று நிகழ்வுகள்

எருசலேம்: முக்கிய வரலாற்று நிகழ்வுகள் என்பது உலகத்தில் பல மதங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகராக விளங்குகின்ற எருசலேம் வரலாற்றில் சந்தித்த முக்கிய நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பு ஆகும்.

                                               

தடகளம்

தடகளப் போட்டிகள் என்பது விளையாட்டின் வகைகளில், ஓடுதல், குதித்தல் மற்றும் வீசுதல் ஆகியவற்றின் திறன்களில் நிறுவப்பட்ட போட்டிகளை உள்ளடக்கியது ஆகும். விளையாட்டு நடைபெறும் இடம், ஓடும் பாதை மற்றும் வீசுவதற்கான புல் களம் மற்றும் சில குதித்தல் நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து இந்தப் பெயர் பெறப்பட்டது. தடகளம் என்பது தனித்திறன் விளையாட்டுப் போட்டி என்ற குடையின் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இதில் சாலை ஓட்டம், நாடுகளுக்கிடையிலான ஓட்டம் மற்றும் பந்தய நடைப்பயிற்சி ஆகியவை அடங்கும். குறுவிரையோட்டம், நடுத்தர மற்றும் நீண்ட தூர நிகழ்வுகள், பந்தய நடைப்பயிற்சி மற்றும் தடைகளை உள்ளடக்கிய ஓட்டப் பந்தய நிகழ்வுகள் ஆகியவற்ற ...

                                               

கர்ண பருவம்

கர்ண பருவம் மகாபாரதத்தின் எட்டாவது பருவம் ஆகும். போரில் கர்ணன் கௌரவப் படைகளுக்குத் தலைமை தாங்கிய காலப்பகுதியின் நிகழ்வுகள் இப்பருவத்தில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. கர்ணன் படைத் தலைவனாகப் பொறுப்பு ஏற்பது, மதுராவின் மன்னன் சல்லியன் கர்ணனுக்குத் தேரோட்டியாவது, கர்ணனும் சல்லியனும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது, பாண்டியனும், தண்டசேனன், தார்தா ஆகியோரும் போரில் மடிவது, கர்ணன் தருமனுடன் போர் புரிவது போன்ற நிகழ்வுகள் இப்பருவத்தில் நிகழ்வனவாகும். துரியோதனனின் தம்பியான துச்சாதனனின் மார்பைக் கிழித்து இரத்தத்தைக் குடிப்பதன் மூலம் பீமன் தனது சபதத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வதும் இப்பருவத்திலேயே ஆகும். இறுதியாக அருச்சுனன ...

                                               

1541 இல் இந்தியா

ஜூலை 12; 1541 – Shooryansi சோம்நாத் பந்தோபாத்யாய், சக்ரவர்த்தி ராஜா Sandilya Gotra பந்தோபாத்யாய் Vanksha டி. 1648 ஜூலை 12; 1541 - ஷோரியன்ஸ் சோமநாத் பாண்டியோபாத்யாய், சக்ராபர்டி அரசா் சண்டிலியா கோத்ரா பாண்டியோபாத்ய வன்க்ஷா டி 1648

                                               

தடகள விளையாட்டு

தட கள விளையாட்டுக்கள் எனப்படுவது தட கள மைதானத்தில் இடம்பெறும் ஓடுதல், எறிதல்,நடத்தல், தாண்டுதல் போன்ற செயற்திறன்களை உள்ளடக்கிய பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஆகும். பெரும்பாலான இவ்விளையாட்டுக்கள் மிக எளிமையானவை. விலையுயர்ந்த கருவிகளையோ கட்டமைப்புக்களையோ வேண்டுவதில்லை என்பதால் இவை மிகப் பரவலாக விளையாடப்படுகின்றன. எளிதாகவும் மலிவாகவும் இருந்தபோதிலும் மனிதரின் உடல் வலிமையை, தாங்குதிறனை, வேகத்தை, சுறுசுறுப்பை, ஒருங்கியக்கத்தை இவை சோதிக்கின்றன. இது பெரும்பாலும் தனிநபருக்கானப் போட்டியாக உள்ளது. ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட முறையில் இப்போட்டிகள் நடத்தப்படுவது கிமு 776இல் தொன்மைய ஒலிம்பிக்சு காலத்திலிருந்தே ...

                                     

ⓘ நிகழ்வுகள்

 • இந த ய ந கழ வ கள 2017 என பத இந த ஆண ட ல ந கழ ந த த ச ய மட ட ந கழ வ கள மற ற ம சம பவங கள ஆக யவ ய ன த க ப ப ஆக ம ம ந ல த ர தல ஜன த பத ப ரண ப
 • எர சல ம ம க க ய வரல ற ற ந கழ வ கள Timeline of Jerusalem என பத உலகத த ல பல மதங கள க க ம க க யத த வம வ ய ந த நகர க வ ளங க க ன ற எர சல ம வரல ற ற ல
 • இடம ஓட ம ப த மற ற ம வ ச வதற க ன ப ல களம மற ற ம ச ல க த த தல ந கழ வ கள ஆக யவற ற ல ர ந த இந தப ப யர ப றப பட டத தடகளம என பத தன த த றன வ ள ய ட ட ப
 • ஆக ம ப ர ல கர ணன க ரவப பட கள க க த தல ம த ங க ய க லப பக த ய ன ந கழ வ கள இப பர வத த ல எட த த ளப பட ட ள ளன. கர ணன பட த தல வன கப ப ற ப ப ஏற பத
 • 1541 இல இந த ய வ ல நடந த ந கழ வ கள ஒர ச வ ன ப ய வம சம 1549 இல க வ ந த வ த யத ர ல ந ற வப பட டத இவர 1549 வர ம தல தல வர க ஆட ச ய ல இர ந த
 • ப ற ப ப ஏற பத டன இப பர வம த டங க க றத இப பர வத த ல பல ம க க யம ன ந கழ வ கள இடம ப ற க ன றன. த ர ய தன ன வ ண ட க ள க க இணங க அவன த த ர ப த ப பட த த வதற க கத
 • த ரத த அட ய வ ண ட ம கள வ ள ய ட ட ந கழ வ கள இரண ட ப ர வ கள உள ளன. அவ த ண ட தல மற ற ம எற தல எற தல ந கழ வ கள என பத வ ரர கள ஒர க ற ப ப ட ட த ரத த
 • வ ள ய ட ட க கள ல 145 ந கழ வ கள என பன ன ட ட ஒல ம ப க க ழ வ ன வல த தளம தவற க க ற ப ப ட க றத உண ம ய ல 145 ந கழ வ கள ம ல ப ர ண ல ம 6 ந கழ வ கள ஸ ட க ஹ ம ல ம
 • த வங க யத ல ர ந த ஐந த ய ரம ஆண ட கள ப வ ச ர அரச யல ந கழ வ கள த டர ந த இன ற ய ந கழ வ கள வர த க க கப பட க ன றன. உலக மக கள த க எந தவ ர க க லத த ம
 • பல கல கல க கழகத த டன இண ந த கல ல ர ஆக ம இக கல ல ர ய ல சம பத த ல ச ல வ ர ம பத த க த ந கழ வ கள இர ம ணவக க ழ க கள ட ய நட ப ற றத க ற ப ப டத தக கத இக கல ல ர ய னத
 • 2014 ப த நலவ ய வ ள ய ட ட க கள ல இடம ப ற ற தடகள வ ள ய ட ட ந கழ வ கள இங க த க க கப பட ட ள ளன. 2014 ப த நலவ ய வ ள ய ட ட க கள 20th Commonwealth Games
 • க லம 1700ஆம ஆண ட த வங க 1709 - இல ம ட வட ந தத வ ர ப ப ர பத த ண ட ந கழ வ கள ஸ ப ன யப ப ர 1701 - 1714 ப ல ப ப V, ஸ ப ய ன மன னன 1700 - 1746 சத த ரபத
 • ப த நலவ ய வ ள ய ட ட க கள ல இடம ப ற ம ம த வண ட ஓட டப பந தய வ ள ய ட ட ந கழ வ கள இங க த க க கப பட ட ள ளன. 2014 ப த நலவ ய வ ள ய ட ட க கள 20th Commonwealth
2014 பொதுநலவாய மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தய விளையாட்டுக்கள்
                                               

2014 பொதுநலவாய மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தய விளையாட்டுக்கள்

2014 பொதுநலவாய விளையாட்டுக்களில் இடம்பெறும் மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தய விளையாட்டு நிகழ்வுகள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. 2014 பொதுநலவாய விளையாட்டுக்கள் 20th Commonwealth Games in 2014 இசுகாட்லாந்தின் மிகப்பெரும் நகரமான கிளாஸ்கோவில் சூலை 23 முதல் ஆகத்து 3, 2014 வரை 12 நாட்கள் நடைபெற உள்ளன. 2014 பொதுநலவாய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மிதிவண்டி ஓட்டப்பந்தய விளையாட்டுக்கள் 24 ஜூலை - 3 ஆகஸ்ட் 2014 வரை நடைபெறும்.

பெங்களூர் உணவக வாரம்
                                               

பெங்களூர் உணவக வாரம்

பெங்களூர் உணவக வாரம் என்பது கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரில் வருடம் தோறும் நடத்தப்படும் உணவுத் திருவிழா ஆகும். இது உணவகங்கள் மற்றும் உணவுப் பிரியர்கள் இணைந்து நடத்தும் நிகழ்வாகும். 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் கொண்டாடப்படும் இந்த நிகழ்வில் முதல் வருடம் 74 உணவகங்கள் பங்கேற்றன.

Users also searched:

...
...
...