Back

ⓘ பிரபஞ்சம் - அண்டம், மார்வெல் திரைப் பிரபஞ்சம், கற்பனையான பிரபஞ்சம், பிரபஞ்ச நுண்ணலை அம்பலம், பெரும் அண்டக்குழைவு, தமிழ் வானியல் நூல்களின் பட்டியல், இலங்கை ..
                                               

அண்டம்

அண்டம் என்பது நம்மைச் சுற்றியுள்ள எல்லாவற்றையும் குறிக்கின்ற ஒரு சொல்லாகும். பூமி, நிலவு, வானம், சூரியன், சூரியனைச் சுற்றி வரும் கோள்கள், விண்மீன்கள், விண்மீன்களுக்கு இடையுள்ள விண் துகள்கள், அவற்றின் இயக்கம், இவற்றை எல்லாம் சூழ்ந்துள்ள வெட்ட வெளி, கண்ணுக்குத் தெரியாத தொலைவில் உள்ள விண்மீன்களுக்கும் அப்பால் உள்ள விண்மீன் குழுக்கள் ஆகியன அனைத்தும் அண்டம் என்ற சொல்லில் அடங்கும். இத்துடன் காலம் என்ற கருத்தும் அது தொடர்பான முறைமைகளும் இதில் அடங்கும். ஒரு புதிய ஆய்வு, அண்டம் வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நிலையைப்பெற தேவையான அளவு வேகமாக விரிவடைந்து வருவதை உறுதிசெய்கிறது. தற்போதைய வானியல் ஆய்வுகளின்படி, அண்டத ...

                                               

மார்வெல் திரைப் பிரபஞ்சம்

மார்வெல் திரைப் பிரபஞ்சம்) அல்லது மார்வெல் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் என்பது அமெரிக்க நாட்டு ஊடகத்தொகுப்பு மற்றும் பகிரப்பட்ட புனைபிரபஞ்சம் ஆகும். இது மார்வெல் காமிக்ஸ்களில் தோன்றும் கதாப்பாத்திரங்கள் பற்றி மார்வெல் சுரூடியோசினால் சுயாதீனமாகத் தயாரித்து வெளியிடப்படும் பட வரிசைகளின் தொகுப்பாகும். மேலதிகமாக, வரைகதைகள், குறும்படங்கள், தொலைக்காட்சித் தொடர்கள் என்பனவும் இந்நாமத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படுகின்றன. மாவல் வரைகதைகளின் பாணியில் பல்வேறு கதாபாத்திரங்கள், கதையமைப்புகள் மற்றும் நடிகர்களைக் கொண்ட படங்களை உள்ளடக்கியதாக இது காணப்படுகிறது. கிளாக்கு கிறேக்கின் நடிப்பில், இத்திரைப்படங்களில் தோன்றும் பில ...

                                               

கற்பனையான பிரபஞ்சம்

மிரர் யுனிவர்ஸ் என்பது ஒரு கற்பனையான இணையான பிரபஞ்சம் ஆகும், இதில் பல ஸ்டார் ட்ரெக் தொலைக்காட்சி அத்தியாயங்கள் நடைபெறுகின்றன. இது ஸ்டார் ட்ரெக் தொலைக்காட்சித் தொடர் நடைபெறும் கற்பனை பிரபஞ்சத்தை ஒத்திருக்கிறது, ஆனால் இது முக்கிய பிரபஞ்சத்திலிருந்து தனித்தனி. மிரர் யுனிவர்ஸில் உள்ள கதாபாத்திரங்கள் ஆளுமைத்தன்மையில் ஆக்கிரோஷமான, நம்பமுடியாதவை, சந்தர்ப்பவாதமாக இருக்கின்றன. ஸ்டார் ட்ரெக் பிரபஞ்சம் பூமியின் அடிப்படையிலான யுனைடெட் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பிளானட்ஸை அமைதி, ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஆய்வு ஆகியவற்றை மதிக்கிறது, மிரர் யுனிவர்ஸில் அமைக்கப்பட்ட எபிசோட்கள் மனித ஆதிக்கமிக்க சர்வாதிகாரமான Terran சாம்ராஜ்ஜ ...

                                               

பிரபஞ்ச நுண்ணலை அம்பலம்

பிரபஞ்ச நுண்ணலை அம்பலம் என்பது இந்த பிரபஞ்சம் உருவாக காரனமான பெரு வெடிப்பின் போது உருவான வெப்பக் கதிர்வீசலின் எஞ்சிய வெப்பக் கதிர்வீசல் ஆகும். பிரபஞ்ச நுண்ணலை கதிர் இயக்கம் என்பது பிரபஞ்சத்தின் முதன் முதலாக தோன்றிய கதிர் இயக்கம் என்பதால் பிரபஞ்சவியலின் அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. சாதரண வானியற் தொலைநோக்கியில் இரண்டு விண்மீன்கள் அல்லது இரண்டு விண்மீன் பேரடைகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியைப் பார்க்கும் போது இருட்டாகத் தெரியும்.ஆனால் நுண்ணுணர்வு மிக்க வானொலி அதிர்வெண் தொலைநோக்கி மூலம் பார்க்கும் போது இவைகளுக்கு இடையே ஒரு மங்கலான ஒளி இருப்பதும் இவை அனைத்துத் திசையிலும் சமமாகப் பரவியிருப்பதும ...

                                               

பெரும் அண்டக்குழைவு

பெரும் அண்டக்குழைவு என்பது நமது பேரண்டத்தின் கடைசி விதியாக பிரபஞ்சவியல் வல்லநர்கள் முன்வைக்கும் கருதுகோள்களுள் ஒன்று. இதன்படி விரிவடைந்து கொண்டே போகும் நமது பிரபஞ்சம் கடைசியில் ஒட்டுமொத்தமாய்ச் சுருங்கி ஒரு கருந்துளையாகி விடும். ஹபிள் விதி பிரபஞ்சம் விரிவடையும் வேகத்தைக் கூறுகிறது. பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பொருட்களுக்கு இடையிலான ஈர்ப்பு விசை அப்பொருட்களின் செறிவு மற்றும் அழுத்தத்தைப் பொறுத்தது. இவ்வாறு விரிவடைந்து கொண்டே சென்றால் ஒரு வேளையில் பிரபஞ்ச அடர்த்தி மாறுநிலை அடர்த்தி critical density யை விட அதிகமாகும். அப்போது ஈர்ப்பு விசையானது பிரபஞ்சம் விரிவடைவதைத் தடுத்து மறுபடியும் அதைச் சுருங்கச் ...

                                               

தமிழ் வானியல் நூல்களின் பட்டியல் (இலங்கை)

இலங்கை எழுத்தாளர்களினால் எழுதி வெளியிடப்பட்ட தமிழ் வானியல் நூல்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இப்பட்டியல் நூல் வெளிவந்த ஆண்டினை பிரதானப் படுத்தியே தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

                                     

ⓘ பிரபஞ்சம்

  • என பத நமத ப ரபஞ சம வ ர வட வதற க க ரணம கச ச ல லப பட ம ஒர கர த க ள அளவ ல ன ஆற றல ஆக ம ப ர வ ட ப ப க க ள க ய ன பட நமத ப ரபஞ சம த ன ற ய ந ள ல ர ந த
  • ஐன ஸ ட ன ந ல ய ன ப ரபஞ சம என ம தனத க ள க ய வல ய ற த த இந த ம ற ல ய ம ன ம ழ ந த ர ஆன ல ஹப ள ன ச வப ப ப ப யர ச ச ய னத ப ரபஞ சம வ ர வட ந த க ண ட ர ப பத க
  • ச யல கள ச வ வழ ப ட ட க க ர ய கள ம தல னவ இத ல ச ல லப பட க ன றன. ப ரபஞ சம ப ர க ப லத த யன ச ர யன சந த ரன மன என ற த ற ற வரல ற கள ச ல லப பட க ன றன
  • த ல க க ட ச ந கழ ச ச கள ய ம தய ர த த ள ளத இந த ந ற வனம ம ர வ ல த ர ப ப ரபஞ சம தவ ர வ ற ம ர வ ல கத ப த த ரங கங கள ன எக ஸ - ம ன மற ற ம ஸ ப டர ம ன
  • ம ர வ ல ப ரபஞ சம அல லத ம ர வ ல அண டம Marvel Universe என பத ஒர கற பன ய ன ப ரபஞ சம க ம இங க ப ர ம ப ல ன அம ர க க வர கத ப த தக ம ர வ ல க ம க ஸ ன
  • இயக கம சம பந தம க அற யப பட க ன றன. ம ங க வ ஸ க வ ண வ ள ய ல ப ரபஞ சம இல ல மல ப ரபஞ சம த ன ற க றத ப த ச ர ப யல ன ப ல - ர ம ன யன ஏர ளம ன வ ஷயங கள
  • கண கள உட யவன க இந த சமய ந ல கள ச த தர க க ன றன. ஆரம பக லத த ல இப ப ரபஞ சம ம ழ ம ய ய ம ஆள பவன இவன என ற ம கர தப பட டத என ன ம வ தக லத த ன ப ற பக த கள ல
  • த ர ப படத த ன ம லம இண தய ர ப ப ளர க அற ம கம ன ர அத த டர ந த ம ர வ ல த ர ப ப ரபஞ சம என ற ந ற வனம ச ர ப ல அயன ம ன 2008 க ப டன அம ர க க ம தல அவ ஞ சர
  • ப லவ ம உள ளன வ ய வ ம த ச ம கலந த ப ர ய ம கக க ட டம ப ல ப றப பட ட இவ ப ரபஞ சம த ன ற ய ஆரம பந ட கள ல க ள ர ந த கர ம ப ர ள கவ இவ கற பன ய ல க ணப பட டன

Users also searched:

...
...
...