Back

ⓘ மனிதநேயம் - கனடா, பிரிட்ஜோப் நான்ஸன், இயேசுவின் உவமைகள், தீனதயாள் உபாத்தியாயா, யொஹான் வூல்ப்காங் ஃபொன் கேத்தா, பஞ்சாபி பல்கலைக்கழகம் ..
                                               

மனிதநேயம் கனடா

மனிதநேயம் கனடா என்பது ஒரு தேசிய, இலாப நோக்கமற்ற அமைப்பு ஆகும். இது கனடாவில் அரசு சமயம் பிரிவினை, பகுத்தறிவு, மனிதபிமானம், உய்யச் சிந்தனை ஆகியவற்றை கல்வி, குமுக ஆதாரவு ஊடாக ஆதரித்து வருகிறது. இது அனைத்துலக மனிதநேய மற்றும் அற ஒன்றியத்தின் உறுப்பின அமைப்பு ஆகும். 1996 தொடக்கம் இந்த அமைப்பின் சமயம் சாரா திருமண, இறப்பு, நினைவு, குழந்தை பெயரிடல் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கான சட்ட உரிமை பெற்றது.

                                               

பிரிட்ஜோப் நான்ஸன்

பிரிட்ஜோப் நான்ஸன் நார்வேயின் தலைநகர் ஆஸ்லோவில் பிறந்தவர். சிறந்த கடல் ஆராய்ச்சியாளர், விலங்குகள் ஆராய்ச்சியாளர், ஓவியர், கடல் ஆய்வுப்பயணம் செய்பவர் மற்றும் மனிதநேயம் எனப் பன்முகத் திறமைகள் கொண்டவர்.

                                               

இயேசுவின் உவமைகள்

இயேசுவின் உவமைகள், இயேசு இஸ்ரவேல் நாட்டில் போதனை செய்யும் போது பயன்படுத்திய உவமைக் கதைகளாகும். இயேசு கூறிய பல உவமைகள் விவிலியத்தின் நான்கு நற்செய்தி நூல்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இயேசு பெரும்பாலும் உவமைகள் மூலமே போதனைகளை மேற்கொண்டார். இயேசு இவ்வாறு போதனை செய்த காலம் சுமார் மூன்று ஆண்டுகளாகும். எனவே ஆய்வாளர்கள், விவிலியத்தில் குறிப்பிடப்படாத மேலும் பல உவமைகளை இயேசு கூறியிருக்கலாம் என கருதுகின்றனர். இயேசுவின் உவமைகள் சிறிய கதையைப் போல காணப்பட்டாலும் சில உவமைகள் ஒரு வசனத்துடனேயே முடிவடைந்து விடுகின்றன. விவிலியத்தின் நற்செய்தி எழுத்தாளர்களான மத்தேயு 17 உவமைகளையும், மாற்கு ஐந்து உவமைகளையும், லூக் ...

                                               

தீனதயாள் உபாத்தியாயா

பண்டிட் தீனதயாள் உபாத்தியாயா, இந்தியத் தத்துவ அறிஞர், பொருளாதார வல்லுநர், சமுகவியலாளர், வரலாற்று ஆசிரியர், இதழாளர் மற்றும் அரசியல் அறிவியலாளர் போன்ற பன்முகத் தன்மையாளர். பாரதிய ஜன சங்கம் கட்சித் தலைவர்களில் முதன்மையானவர். தற்போதைய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னோடித் தலைவர்களில் ஒருவர்.

                                               

யொஹான் வூல்ப்காங் ஃபொன் கேத்தா

ஜொஹான் வூல்ப்காங் ஃபொன் கேத்தா ஒரு ஜேர்மானிய எழுத்தாளர் ஆவார். ஜேர்மனியின் மிகப் பெரிய எழுத்தாளர் என்றும், புவியில் வாழ்ந்த உண்மையான கடைசிப் பல்துறை அறிஞர் எனவும் ஜார்ஜ் எலியட்டினால் பாராட்டப்பட்டவர். இவரது ஆக்கங்கள், கவிதை, நாடகம், இலக்கியம், இறையியல், மனிதநேயம், அறிவியல் போன்ற பல துறைகளையும் தழுவியவை. இவரது மிகச் சிறந்த ஆக்கமாகக் கருதப்படும் ஃபோஸ்ட் என்னும் இரண்டு பாகங்களைக் கொண்ட நாடகம் உலக இலக்கியத்தின் உயர்நிலைகளுள் ஒன்று எனப் புகழப்படுகின்றது. இது தவிர பல கவிதைகளும், வில்ஹெல்ம் மீஸ்டரின் தொழிற்பயிற்சி, இளம் வேர்தரின் துன்பங்கள் போன்றவையும் இவரது பெயர் பெற்ற ஆக்கங்களுள் அடங்குவன. கேத் ...

                                               

பஞ்சாபி பல்கலைக்கழகம்

பஞ்சாபி பல்கலைக்கழகம் என்பது, வடமேற்கு இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாகாணத்திலுள்ள பட்டியாலா நகரில் அமைந்துள்ள ஒரு உயர் கல்வி நிறுவனமாகும். பஞ்சாபி பல்கலைக்கழகம், கலை மற்றும் அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், சமூக அறிவியல் ஆய்வுகள், மனிதநேயம், மற்றும் விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் கற்பிக்கும் பன்முகம் கொண்ட பெரும் பாடசாலையாக இருக்கிறது.

                                     

ⓘ மனிதநேயம்

 • மன தந யம கனட என பத ஆங க லம Humanist Association of Canada ஒர த ச ய, இல ப ந க கமற ற அம ப ப ஆக ம இத கனட வ ல அரச சமயம ப ர வ ன பக த தற வ
 • வ லங க கள ஆர ய ச ச ய ளர ஓவ யர கடல ஆய வ ப பயணம ச ய பவர மற ற ம மன தந யம எனப பன ம கத த றம கள க ண டவர 1888ஆம ஆண ட ல க ர ன ல ந த க ழக க ல ர ந த
 • தல ப ப கள ன க ழ அடக கல ம அவ ய வன: வ ண ணரச ன வர க கடவ ள ந த மற ற ம மன தந யம என பனவ க ம ச ல உவம கள இத தல ப ப கள ல ஒன ற க க க ழ வக ப பட த தல ம
 • என ம வ ர இதழ ய ம ச த ச என ம ந ள தழ ய ம த டங க ன ர ஒர ங க ண ந த மன தந யம என பத உப த ய ய ல அரச யல வ ல த த ட டம க வட வம க கப பட ட 1965 ஆம ஆண ட ல
 • மற ற ம அற வ யல ப ற ய யல மற ற ம த ழ ல ந ட பம சம க அற வ யல ஆய வ கள மன தந யம மற ற ம வ ள ய ட ட ந கழ ச ச கள கற ப க க ம பன ம கம க ண ட ப ர ம ப டச ல ய க
 • ப ர ட டப பட டவர இவரத ஆக கங கள கவ த ந டகம இலக க யம இற ய யல மன தந யம அற வ யல ப ன ற பல த ற கள ய ம தழ வ யவ இவரத ம கச ச றந த ஆக கம கக
 • கர த த வ ற ப ட கள க ண ட ர ந தனர என பத த ள வக க ய ள ளத சர ச ச ல ன மன தந யம பல ந ரங கள ல வ ன சன ட சர ச ச ல ய த தக க ற றத தண டண யள ப ப ல கர த த
 • பல வ ற தரப ப னர க க ன ப ரத த ய க நபர கள இயற க மற ற ம உய ர அற வ யல மன தந யம மற ற ம சம க அற வ யல கள ல உள ள கல வ ய ளர கள ஆக ய ர டம ர ந த ந ர வ க கள
 • ச த க கள ஆவர கங க ஆற ற ன கர ய ல வ ழ ம ச வ சமய ஆன ம கவ த கள இவர கள மன தந யம க ன ற மன தர கள ன ம ம சத த ச ப ப ட க ன றனர இவர கள ன பழக கவழக கங கள
 • இற மற ப ப ளர என ற த ல ல யம க கண ப பத கட னம க ம இற மற ப ப அற ய ம க க ள க மன தந யம உலக யதம ஐய றவ க க ள க அக ய த டர ப ள ள க ள க ள உட ய ர எல ல ர ம இற மற ப ப ளர
 • ஆக ம இற மற ப ப சமய அம ப ப கள ட ஒத த ழ ய ம க ள க சமயச ச ர பற ற மன தந யம ஆக யன சமய நம ப க க ப ப றக கண ப ப என ம வக க க ள அடங க ம எத ர - இற ய யல

Users also searched:

...
...
...