Back

ⓘ இயற்கை - இயற்கை, எரிவளி, வளம், வேளாண்மை, மீள்மம், தேசிய இயற்கை வரலாறு நூதனசாலை, கொழும்பு ..
                                               

இயற்கை

இயற்கை என்பது இயல்பாக இருக்கும் தோற்றப்பாடு என்னும் பொருள் கொண்டது. இயல்பாகத் தோன்றி மறையும் பொருட்கள், அவற்றின் இயக்கம், அவை இயங்கும் இடம், இயங்கும் காலம் ஆகியவை அனைத்தையும் இணைத்து இயற்கை என்கின்றோம். உயிரினம், உயிரின அறிவு போன்றவையும் இயற்கையில் அடங்கும். பொதுவாக இயற்கையை ஆய்வு செய்வதென்பது அறிவியலின் மிகப்பெரிய ஒரு பகுதியாகும். மனிதர்களும் இயற்கையின் ஒரு பகுதியே ஆவர். மற்ற இயற்கை நிகழ்வுகளிலிருந்து மனிதனின் நடத்தைகள் முற்றிலும் வேறுபட்ட தனியான ஒரு பிரிவு என்று பெரும்பாலும் கருதப்படுகிறது. இயற்கை என்ற சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்தில் நேச்சர் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நேட்சுரா என்ற இலத்தீன் ...

                                               

இயற்கை எரிவளி

இயற்கை எரிவளி அல்லது இயற்கை எரிவாயு என்பது நிலத்தடியில் இருந்து கிடைக்கும் ஒரு புதைபடிவ எரிபொருள். இதனை மண்வளி என்றும் கூறலாம். இது தீப்பற்றி எரியும் தன்மையுடைய பல நீரியக்கரிமங்களின் கலவையாகக் கிடைக்கும் ஒரு வளி. பெரும்பான்மையாக மெத்தேன் வளியினால் ஆனது என்றாலும், இயற்கை எரிவளியில் பிற நீரியக்கரிமங்களான எத்தேன், புரொப்பேன், பியூட்டேன், பென்ட்டேன் ஆகியவையும் சிறிய அளவில் காணப்படும். இன்றைய உலகின் எரிம ஆற்றல் தேவைகளைத் தீர்த்து வைப்பனவற்றுள் இயற்கை எரிவளி இன்றியமையாத ஒன்று. பிற ஆற்றல் மூலங்களை விட இயற்கை எரிவளியானது தூய்மையானதும் பாதுகாப்பானதும் மிகவும் பயனுள்ளதும் ஆகும். பெரும்பாலும் இது இல் ...

                                               

இயற்கை வளம்

இயற்கை வளங்கள், அல்லது பொருளாதார ரீதியில் நிலம் மற்றும் மூலப்பொருள் அல்லது கச்சா பொருட்கள் எனப்படுபவை ஒப்பிட்டளவில் மனிதத் தலையீடுகளின்றித் தன் இயல்பு நிலையில் சூழல் தொகுதிகளில் காணப்படும் பொருட்கள் ஆகும். இயற்கை வளங்கள் சுற்றுச்சூழலிலிருந்து தருவிக்கப்படுபவை. இவற்றில் பெரும்பான்மையானவை நம் வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமானவையாகவும் தேவைகளுக்குப் பயன்படக்கூடியவைகளாகவும் அமைகின்றன. இயற்கையில் காணப்படுவதும் மனித குலத்திற்குப் பயன்படுவதுமான கூறுகள் இயற்கை வளங்கள் எனப்படுகின்றன. இயற்கை வளங்களின் பண்புகள் அவைகளை சுற்றியுள்ள மாறுபட்ட சிற்றுயிர் முதல் மனிதன் வரை உயிரினங்கள் உள்ள உலகம் மற்றும் அவைகளின் ...

                                               

இயற்கை வேளாண்மை

இயற்கை வேளாண்மை என்பது செயற்கை உரம், செயற்கை பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள், செயற்கை வளர்ச்சி ஊக்கிகள், உயிர் எதிரி கொண்ட எச்சங்கள், மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினம் மற்றும் மனித சாக்கடைக்கழிவுகள் ஆகியவற்றை முற்றிலுமாக தவிர்த்து பயிர்சுழற்சி, பசுந்தாள் உரம், மக்கிய இயற்கை உரம், உயரியல் நிர்வாகம் போன்ற இயற்கை சாகுபடி முறைகளை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு வேளாண்மை முறையாகும். இயற்கை வேளாண்மை விளைந்த பொருட்களின் சுகாதாரம், மனிதர்களின் நலம், தரச்சான்றுக்கு மற்றும் விற்பனை ஆகியவற்றைப்பற்றி விவரிக்கிறது.

                                               

இயற்கை மீள்மம்

என்பது சில வகை மரங்களில் இருந்து கிடக்க கூடிய பாலைப் போன்ற ஒரு மீள் திறன் கொண்ட ஒரு வகை திரவம் ஆகும். அந்த மரங்களின் தண்டை கிழித்தால் வடிகின்ற பால் போன்ற வெள்ளை திரவமே மீள்மம் ஆகும். இறப்பர் மிகவும் மீள்தன்மையுடையதும், நீர் ஊடுபுகவிடுதிறன் மிகக் குறைந்ததுமாகும். எனவே இது சிறப்பான பொருட்களை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது. இறப்பர் முதன்முதலில் பிரேசிலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர் ஆங்கிலேயர்களால் தமது குடியேற்ற நாடுகளில் வர்த்தகப் பயிராகப் பயிரிடப்பட்டது. இன்று உலகில் 94%மான இயற்கை இறப்பர் ஆசியாவிலிருந்தே ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. தாய்லாந்து, மலேசியா, இந்தோனேசியா ஆகிய நாடுகள் இறப்பரை பெருமளவில் ...

                                               

தேசிய இயற்கை வரலாறு நூதனசாலை, கொழும்பு

தேசிய இயற்கை வரலாறு நூதனசாலை அல்லது தேசிய இயற்கை வரலாறு அருங்காட்சியகம் என்பது இலங்கையின் இயற்கை மரபுரிமை பற்றிய விடயங்களைக கொண்டுள்ள நூதனசாலை ஆகும். இது கொழும்பு தேசிய நூதனசாலைக்கு மிக அண்மையில் அமைந்துள்ளது. இந்நூதனசாலை செப்டம்பர் 23, 1986 அன்று உருவாக்கப்பட்டது. இது ஒன்றே இயற்கை வரலாறு, இயற்கை மரபுரிமை ஆகியவற்றை பிரநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் இலங்கையிலுள்ள ஒரே நூதனசாலை ஆகவுள்ளது. தேசிய இயற்கை விஞ்ஞான நூதனசாலை அரிதான, ஆபத்துக்குட்பட்ட இலங்கைக்குரிய இயற்கை மரபுரிமை தாவரங்கள், விலங்கின அகணிய உயிரி போன்றவற்றை காட்சிப்படுத்துகிறது. 5.000 இற்கு மேற்பட்ட பாலூட்டிகளின் மாதிரிகள், சுராசிக் கால ...

                                     

ⓘ இயற்கை

 • இயற க ஒல ப ப உதவ தகவல nature என பத இயல ப க இர க க ம த ற றப ப ட என ன ம ப ர ள க ண டத இயல ப கத த ன ற மற ய ம ப ர ட கள அவற ற ன இயக கம
 • இயற க எர வள அல லத இயற க எர வ ய என பத ந லத தட ய ல இர ந த க ட க க ம ஒர ப த பட வ எர ப ர ள இதன மண வள என ற ம க றல ம இத த ப பற ற எர ய ம
 • இயற க வளங கள natural resources அல லத ப ர ள த ர ர த ய ல ந லம மற ற ம ம லப ப ர ள அல லத கச ச ப ர ட கள எனப பட பவ ஒப ப ட டளவ ல மன தத தல ய ட கள ன ற த
 • மக க ய இயற க உரம உயர யல ப ச ச ந ய மற ற ம கள ந ர வ கம ப ன ற இயற க ச க பட ம ற கள அட ப பட ய க க ண ட ஒர வ ள ண ம வ வச ய ம ற ய க ம இயற க வ ள ண ம
 • இயற க ரப பர அல லத இயற க இறப பர Natural Rubber என பத ச ல வக மரங கள ல இர ந த க டக க க ட ய ப ல ப ப ன ற ஒர ம ள த றன க ண ட ஒர வக த ரவம
 • த ச ய இயற க வரல ற ந தனச ல அல லத த ச ய இயற க வரல ற அர ங க ட ச யகம என பத இலங க ய ன இயற க மரப ர ம பற ற ய வ டயங கள க க ண ட ள ள ந தனச ல ஆக ம இத
 • எண ண ய மற ற ம இயற க எர வ ய க கழகம ONGC ஜ ன 23, 1993 இல ஒர ங க ண க கப பட டத என பத ஒர இந த யப ப த த த ற ப ட ர ல ய ந ற வனம ஆக ம இத ஃப ர ச ச ன
 • இயற க அற வ யல natural sciences என பத இயற க உலகத த நட த த க ன ற பல வ ற வ த கள அற வ யல ச ர ந த ம ற ம கள ல வ ளக க ம ற பட க ன ற அற வ யல ன க ள ஆக ம
 • Conservation of Nature - IUCN உலக ல ள ள இயற க வளத த ப த க ப பதற க க அம க கப பட ட ஒர பன ன ட ட அம ப ப க ம இயற க ம லவளங கள ப ப த க க க ம ந க க ட ச யற பட ட
 • வ ள ண ம ய ல இயற க உரம Manure என பத மண ண ட டப ப ர ள கப பயன பட த தப பட ம உய ர னங கள ல ர ந த க ட க க ம ப ர ள கள க க ற க க ம இவ கர ம ச தனப
 • அம க கப பட ட இயற க எர வள Compressed Natural Gas, CNG, ச என ஜ என பத ப ட ர ல ட சல எல ப ஜ ப ன றவற ற ற க ம ற ற கப பயன பட த தப பட ம ப த பட வ

Users also searched:

...
...
...